Wyniki wyszukiwania dla:

Koło misyjne SWM


W trosce o drugiego człowieka, o godne życie każdego, bez względu na wiek, kolor skóry, pochodzenie narodowe i społeczne, Kościół katolicki podejmuje wielorakie działania. Wypełnia misję służby potrzebującym, głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie, budowania Królestwa Miłości na ziemi. Jest zatem w swej strukturze misyjny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła, zgodnie z posłaniem Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”  (Mt 28, 19 – 20), z inicjatywy proboszcza Parafii Opatrzności Bożej na Nowym Mieście, śp. ks. Romana Marka, 18 maja 1995 roku zawiązała się wspólnota zwana Kołem Misyjnym, składająca się z grupy dorosłych i dzieci. Jego celem jest budzenie świadomości misyjnej i poczucia odpowiedzialności za Kościół powszechny oraz zaangażowanie w dziele ewangelizacji świata.

Pierwszym opiekunem duchowym grupy był ks. Sławomir Zdoliński. Po jego odejściu funkcję tę pełnił ks. dyrektor Marek Dąbek. Kolejnymi opiekunami byli: ks. Jan Szymańczuk oraz ks. Andrzej Szpak. Od września 2009 roku przełożonym Koła został ks. Edwin Słuczan-Orkusz. Pierwszą przewodniczącą była śp. Katarzyna Mlaś a od 2003 roku funkcję tę pełni Zofia Kusio. Animatorkami grup dziecięcych liczących 30 osób w przekroju wiekowym od 10 do 15 lat, rekrutujących się z uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie, były: Maria Lawera, Maria Lisik, Danuta Mazur, Józefa Rząsa, Barbara Urban. Koło Misyjne Dorosłych wpisane zostało do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, zaś Koło Misyjne Dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Działalność grup dziecięcych  miała za zadanie włączenie dzieci w dzieło misyjne Kościoła w celu uwrażliwienia na problemy dzieci w krajach objętych pracą misjonarzy, zwłaszcza salezjańskich. Dzieci z radością angażowały się w modlitwę, podejmowały drobne akty pokuty oraz ofiary. W sposób czynny włączały się w liturgię Mszy Świętej, prowadziły Różaniec Misyjny, uczestniczyły w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych, np. w Święcie Objawienia Pańskiego obchodzonym jako Misyjny Dzień Dzieci, w Niedzieli Palmowej oraz w Tygodniu Misyjnym. Na spotkaniach formacyjnych, które odbywały się w każdą sobotę miesiąca, poznawały pracę misjonarzy na różnych kontynentach, gromadziły materiały misyjne. Prowadziły również korespondencję z misjonarzami z Afryki, Japonii, Ukrainy, czytały prasę misyjną, tj. „Echo Afryki” oraz „Świat misyjny”. W poszczególnych grupach, a było ich cztery, dzieci przygotowywały Kolędnicę Misyjną, wykonywały lampiony, robiły palmy, odwiedzały chore dzieci w szpitalu, przygotowywały loterię. Zebrane ofiary, tzw. „dary serca” przekazywane były na potrzeby misji.

Organizowano również pielgrzymki piesze do Borku Starego, Chmielnika (połączone ze śpiewem przy ognisku) i autokarowe do Kalwarii Pacławskiej, Wadowic, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzieci i dorośli przy wspólnym stole świętowali  Opłatek oraz tzw. Święcone. Z ogromnym entuzjazmem i radością przeżywali uczestnictwo w I Ogólnopolskim Spotkaniu Misyjnym Młodzieży w Niepokalanowie w 1997 roku oraz w II Diecezjalnym Kongresie Misyjnym  w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie w 1999 roku .

Koło Misyjne Dorosłych liczące 15 członków ma przede wszystkim charakter modlitewny. Swoją działalność skupia wokół Eucharystii. Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca po Mszy Św. o godz. 18. Poprzez różnorakie formy pracy duszpasterskiej członkowie Koła wpływają na odnowę życia osobistego, rodzinnego i parafialnego. W sposób czynny wypełniają misyjny nakaz Kościoła, radosnego dawania świadectwa o Dobrej Nowinie ludziom bliskim i dalekim, oddając temu dziełu swój czas, swoje siły, talenty, ofiary duchowe i materialne. Duchowe wsparcie dla misjipolega przede wszystkim na modlitwie. W każdy drugi piątek miesiąca przed Mszą Św. w Kaplicy Opatrzności Bożej odmawiamy Różaniec (odpowiedzialna Józefa Rząsa), w Tygodniu Misyjnym prowadzimy Różaniec Misyjny, a w okresie Wielkiego Postu odprawiamy Drogę Krzyżową. Oprócz tego każda osoba ze wspólnoty podejmuje modlitwę za konkretnego misjonarza-salezjanina. Modlitwą obejmujemy wszystkie intencje papieskie; modlimy się o pokój na świecie, sprawiedliwość, o poszanowanie życia ludzkiego, o prawa ludzi do godnego życia, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji ofiar różnych kataklizmów i wojen. Włączamy się w działania na rzecz misji na szczeblu Diecezji, czego przykładem może być udział w peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Katedrze Rzeszowskiej, w Kongresach Misyjnych oraz w innych uroczystościach i spotkaniach na rzecz misji.

Wspieramy także misje materialnie. Pomagamy misjonarzom i ich podopiecznym poprzez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie oraz Salezjański Wolontariat Misyjny w Krakowie. W ramach dzieła  Pomagamy Dzieciom Świata poprzez Adopcję Miłości, zapewniamy dzieciom dostęp do edukacji, wyżywienia oraz opieki lekarskiej. Uczestniczymy również w Dniu Wdzięczności dla Przyjaciół Misji w Krakowie. Wspieramy materialnie także inne Placówki Misyjne, np. w Kazachstanie-Oziornoje (Siostry Karmelitanki), w Estonii (Siostry Felicjanki), w Kamerunie ( bp. J. Ozgę), Ośrodki Salezjańskie w Zambii, Ugandzie, Ghanie, w Peru oraz na Ukrainie. Reagujemy na konkretne potrzeby Kościoła misyjnego w krajach dotkniętych kataklizmami. Włączamy się w pomoc na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti (wysyłanie SMS-ów) oraz w akcję Paczka na Wschód, jako pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie -kontynuacja akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przekazujemy 1% od podatku na realizację projektów medycznych, budowlanych i socjalnych w różnych krajach, pod patronatem SWM w Krakowie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z misjonarzami. W naszej wspólnocie gościliśmy ks. Michała Moskwę z Japonii, ks. Czesława Sadeckiego z Madagaskaru (werbistę), ks. Adama Parszywkę z SWM z Krakowa z grupą studentów z Zambii i z Wystawą Misyjną, ks. Zdzisława Grada z Madagaskaru (werbistę), ks. Eugeniusza Wnęka i ks. Piotra Malca z Zambii, ks. Piotra Wojnarowskiego z Ghany oraz ks. Marka Ruska z Wilna. Na spotkania formacyjne zapraszaliśmy także siostrę Izabelę Rudnicką z Referatu Misyjnego, Kleryckie Koło Misyjne WSD w Rzeszowie oraz młodzież i dzieci na projekcje multimedialne dotyczące misji. Aktualne informacje nt. misji zamieszczane są w gablotce misyjnej. Życie wspólnoty ubogacały pielgrzymki do miejsc świętych: Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kodnia, Grabarki, Warszawy i Szczyrku.

Pamiętamy także o zmarłych członkach Koła oraz misjonarzach, w intencji których zamawiamy Msze Święte. Praca Koła jest udokumentowana w Kronice Misyjnej. Ponadto na spotkaniach formacyjnych  zapoznajemy się z treścią Orędzi papieskich na Światowe Dni Misyjne, rozważamy Słowo Boże, podejmujemy tematy misji oraz dzielimy się swoim doświadczeniem wiary. W EncykliceRedemptoris Missio Jan Paweł II podkreśla, że: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijanina, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”.

Nasza wspólnota, dając świadectwo wiary, działa niejako na „zapleczu frontu”, jak mawiała bł. Maria Teresa Ledóchowska. Słowa papieża, że „misje odnawiają Kościół”  nie są dla nas abstrakcyjnym hasłem, lecz żywą prawdą, która przenika naszą rzeczywistość. Wzorem dla nas jest Maryja Wpomożycielka Wiernych, która pozwala nam przeżywać piękno człowieczeństwa w Chrystusie i troszczyć się o to człowieczeństwo w naszych braciach, których życie ludzkie często jest poniżane przez bezduszne prawa pogańskich kultur. Modlitwą i pomocą materialną docieramy do tych, o których nikt nie myśli i którym nikt nie pomaga. Do współpracy misyjnej w Kościele jesteśmy wszyscy zobowiązani. To prawo i obowiązek wypływają z faktu, że jesteśmy Kościołem Chrystusa. Stąd misje mają charakter uniwersalny.